Krokodyl.co

Zrób Krok Po Zdrowie i wygrywaj nagrody

Rozpocznij
swoją podróż do zdrowszego
życia już dziś.

Małe kroki prowadzą do dużych zmian!
Pokażemy Ci, jak nawet proste działania, jak wybór schodów zamiast windy czy krótki spacer zamiast jazdy samochodem, mogą poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie.

Krokodyl - gwiazda TV
Nagrody

Do wygrania: rower trekkingowy ROMET GAZELA 5 2024 lub ROMET WAGANT 5 2024, nowoczesne smartwatche Polar Vantage V3 i praktyczne kijki do nordic walking.

Dodatkowo, wyróżnimy 20 osób miesięcznymi dostępami do aplikacji Shen.AI, z którą możesz zapoznać się poniżej.

Co miesiąc nowi zwycięzcy!

Rower trekkingowy
ROMET GAZELA 5 2024 lub ROMET WAGANT 5 2024
2x Smartwatch
Polar Vantage V3
10x Kije do Nordic Walking
20x miesięczny dostęp do aplikacji Shen.AI
Zasady konkursu

Aby wziąć udział, wystarczy:

  • udostępnić zdjęcie lub filmik z Twojej aktywności fizycznej w mediach społecznościowych,
  • podpisać “Biorę udział w Akcji Krokodyl z @kliniki.pl”
  • oznaczyć post hashtagiem #TwojKrokPoZdrowie

Zwycięzcy będą ogłaszani co miesiąc!

Uczestnicy konkursu oświadczają, że zapoznali się i akceptują treść regulaminu.

Odkryj moc Shen.AI
w ramach akcji Krokodyl.co!

Skorzystaj za darmo z nowego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji do pomiaru ciśnienia krwi i innych parametrów życiowych online za pomocą kamery w Twoim telefonie, komputerze czy tablecie!
Pomiar trwa tylko 60 sekund!

Dołącz do Krokodyl.co i dbaj o siebie z Shen.AI!

Często zadawane pytania

Czy mogę uczestniczyć w akcji, jeśli dopiero zaczynam moją przygodę ze sportem?

Oczywiście! Nasza akcja jest otwarta dla osób na każdym poziomie aktywności fizycznej. Ważne jest, aby po prostu rozpocząć i podzielić się swoim postępem. Każdy krok się liczy!

Jak mogę zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie?

To proste! Wystarczy, że dodasz zdjęcie lub filmik z Twojej aktywności fizycznej na jednej z platform mediów społecznościowych i oznaczysz nasz profil.

Czy istnieje limit wieku dla uczestników konkursu?

Nie, nie ma ograniczeń wiekowych. Nasza akcja jest przeznaczona dla osób w każdym wieku, które chcą być aktywne i chcą podzielić się swoją energią.

Jak często mogę zgłaszać swoje aktywności?

Możesz zgłaszać swoje aktywności tak często, jak tylko chcesz! Im więcej postów, tym większe szanse na wygraną. Pamiętaj jednak, że warto aby każde zgłoszenie przedstawiało inną aktywność.

Jak będą wybierani zwycięzcy konkursu?

Zwycięzcy będą wybierani co miesiąc przez nasze jury na podstawie kreatywności i zaangażowania pokazanego na zgłoszonych zdjęciach i filmikach. Chodzi o promowanie aktywności, a nie o poziom zaawansowania sportowego.

Poznaj inspirujące historie

Każdy krok przybliża Cię do zdrowszej wersji siebie.
Oto kilka historii, które pokażą Ci, że możesz to zrobić!

Poznaj nasze jury
Karolina
Przytulska
“Podczas pandemii taniec pozwalał mi odciąć się od rzeczywistości i nie wyobrażam już sobie życia bez niego”
Rafał
Plewa
“Z podziwem patrzę na ludzi, którzy mają czas na uprawianie sportu”
Magdalena
Grelewska
“Gdy tylko mogę, wsiadam na rower i pędzę na nim do pracy”
Masz pytania?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Śledź nas również na mediach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami

Nasze social media:

Poznaj placówki medyczne wspierające naszą akcję
Organizator akcji
Kliniki.pl
Partnerzy akcji
Kontakt
Regulamin konkursu „Krokodyl.co – Twój krok po zdrowie”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Krokodyl.co – Twój krok po zdrowie", zwanego dalej „Konkursem", jest spółka Kliniki.pl sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248) przy ul. POW 25, NIP: 9452167826; REGON: 122529298, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS: 0000414677, zwana dalej „Organizatorem".
2. Konkurs jest przeprowadzany w serwisach społecznościowych: Instagram, Tik – Tok, Facebook (dalej: Serwisy), prowadzonymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach tych Serwisów.
3. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez którykolwiek z Serwisów ani z nimi związany.
4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie Serwisów z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.krokodyl.co, a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w § 3 ust. 3.
6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin").
8. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.

§ 2
UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
   a) ukończyła 18 rok życia;
   b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   c) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika w Serwisie (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem danego Serwisu;
   d) spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3
CZAS I WARUNKI KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.03.2024 roku i trwa do dnia 31.12.2024 roku do godziny 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Prace konkursowe określone w ust. 4 poniżej.
2. Konkurs podzielony jest na edycje obejmujące każdy miesiąc kalendarzowy. W ramach każdej edycji wybierani będą Laureaci na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
   a) wykonanie i opublikowanie Zadania konkursowego, w sposób o którym mowa w ust. 4 poniżej;
   b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go, przy czym poprzez jego akceptację rozumie się wysłanie Pracy konkursowej w sposób określony w ust. 4 lit. b).
   c) przesłanie Organizatorowi informacji zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 (dotyczy Laureatów).
4. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu na prywatnym koncie Uczestnika w Serwisie sporządzonego przez siebie filmiku lub zdjęcia, które będą zachęcać do zdrowego trybu życia (Praca konkursowa). Publikacja musi dodatkowo spełniać następujące warunki:
   a) zawierać w treści postu oznaczenia: - #Twój krok po zdrowie, - Biorę udział w akcji „Krokodyl” z @kliniki.pl,
   b) być opublikowana na prywatnym koncie Uczestnika w Serwisie w czasie trwania Konkursu, tj. do godz. 23:59 31.12.2024 roku.
5. Uczestnik może opublikować dowolną ilość Prac konkursowych w ramach danej edycji Konkursu, przy czym jeden Uczestnik w ramach danej edycji może zdobyć tylko jedną nagrodę.
6. Opublikowanie Pracy konkursowej w Serwisie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zamieszczonego filmu lub zdjęcia i że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi na zadanie konkursowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7.
7. Publikując Pracę konkursową, Uczestnik godzi się również i oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody w zamian za tę nagrodę przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do Odpowiedzi do Pracy konkursowej. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Pracy konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora tych praw do Pracy Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Pracy konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez jakikolwiek podmiot z Pracy konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
8. Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Zadania konkursowego w następujących przypadkach:
   a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze;
   b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości bądź powzięcia uzasadnionej wątpliwości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
   c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Serwisu, w szczególności uczestników, którzy:
   a) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Serwisu;
   b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
   c) tworzą fikcyjne konta/profile w Serwisie w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
   d) nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie;
   e) Zadania konkursowe zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub z innych względów niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
11. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnych Uczestników w przypadku nieotrzymania danych do wysyłki od Laureata oraz wykluczenia Laureata zgodnie z ust. 8 lub ust. 9.

§ 4
NAGRODY i LAUREACI

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Prac konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Spośród prawidłowo zgłoszonych Prac konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze w każdej edycji Konkursu 33 nagrody dla najlepszych Prac konkursowych, a ich autorzy otrzymają nagrody opisane w ust. 4 (Laureaci). Przy ocenie Prac konkursowych będą brane pod uwagę pomysłowość i kreatywność w propagowaniu zdrowego trybu życia, wrażenia artystyczne i kompozycja.
4. Nagrody będą następujące:
   a) za zajęcie I miejsca – rower trekkingowy marki Romet o wartości 3 199 zł (słownie trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
   b) za zajęcie II i III miejsca – dwa zegarki sportowe marki Polar o wartości 2 649 zł (słownie dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych),
   c) za zajęcie miejsc IV - XIII – 10 par kijków do nordic walkingu o wartości 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych).
5. Dodatkowo Komisja konkursowa wyłoni 20 wyróżnionych Prac konkursowych, których autorom przekaże kod umożliwiający miesięczną, bezpłatną subskrypcję aplikacji Shen.ai.
6. Wyniki danej edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 15 dnia kolejnego miesiąca poprzez zamieszczenie stosownej informacji pod postem konkursowej na stronie internetowej Organizatora www.krokodyl.co.
7. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w Konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora działającego w charakterze płatnika.
8. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane niezbędne do wydania nagrody w wiadomości skierowanej na adres mailowy [email protected] w ciągu 7 dni, w tytule maila wpisując „Konkurs Krokodyl”. Nieprzesłanie danych w ciągu wyżej określonego czasu jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody. Dane niezbędne do wydania nagrody są następujące:
   a) imię i nazwisko,
   b) adres zamieszkania,
   c) e-mail,
   d) telefon,
   e) oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie nagrody w konkursie: „Krokodyl.co – Twój krok po zdrowie”
9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
10. Odbiór nagrody przyznanej za zajęcie pierwszego miejsca jest możliwy wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora, będącym punktem partnerskim, w celu wykonania przeglądu zerowego. Wykonanie tego przeglądu w wyznaczonym punkcie jest warunkiem koniecznym do utrzymania ważności gwarancji producenta na w/w nagrodę.
11. Pozostałe nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy transportowej od końca kolejnego miesiąca po zakończeniu danej edycji. Nagrody dostarczane będą na adres Uczestnika podany w wiadomości, o której mowa w ust. 8. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
   a) Odmówi przyjęcia nagrody,
   b) Nie poda danych określonych w ust. 8,
   c) Kontakt z Laureatem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Laureata,
   d) Laureat nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie,
   e) Laureat nie odbierze nagrody podczas doręczenia (w takim przypadku nagrody nie będą wysyłane ponownie,
   f) Konkurs zostanie odwołany.
12. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora, w szczególności mogą zostać przyznane Uczestnikom, których Prace konkursowe uplasowały się na kolejnych miejscach lub mogą zostać wykorzystane w kolejnych edycjach Konkursu.
13. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na adres: [email protected]. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
2. Pisemna reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię oraz nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wysłania przez Uczestnika zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone bez merytorycznego rozpatrzenia.
3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych (danych osobowych) Uczestników Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Zwycięzców uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
2. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu korespondencyjnego, wykorzystywanego celem wysłania Nagrody do Laureata.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim celem udziału w Konkursie oraz numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo celem wydania nagrody. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
3. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza terminów zakończenia i rozstrzygnięcia Konkursu, jak i prawo odwołania Konkursu w przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora.