Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniki.pl, z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-113 Łódź (nr telefonu 22 417 40 01, e- mail: [email protected]), zwana dalej Administratorem.
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. miejsce zamieszkania,
  5. data urodzenia,
  6. data i rodzaj wizyty,
  7. nr PESEL,
  8. wybrana placówka medyczna i/lub specjalista, do którego umawiana zostaje wizyta,
  9. deklarowany rodzaj procedury medycznej stosowanej podczas umawianej wizyty.
 2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.
 3. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby przedstawienia oferty finansowania usługi medycznej przez podmiot trzeci.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 5. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Partnerów Administratora, tj. placówek świadczących usługi medyczne i paramedyczne, z usług których zamierza Pani/Pan korzystać za pośrednictwem Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane:
 9. w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora – do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 10. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu wykonania niniejszej Umowy – do czasu aż te roszczenia się przedawnią.
 11. Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu/re-marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazane w pkt. 1.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi skuteczne umówienie wizyty.
 14. Zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do umówienia wizyty do wybranego przez Panią/Pana podmiotu. Brak zgody w tym zakresie uniemożliwi umówienie wizyty zgodnie z Pani/Pana wskazaniami.

Szczegóły dotyczące korzystania z Serwisu oraz pozostałe informacje związane z bezpieczeństwem i prywatnością znajdują się w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

.
Akcja
Krok
odyl
Nie opuszczaj
nas jeszcze!
Sprawdź, jak zdobyć smartwatcha dzięki akcji Krokodyl!
Wpisz zabieg, miejscowość, klinikę lub lekarza…